لیست تعرفه خدمات شرکت

هر طبقه از خدمات شامل چندین پنل می باشد که طبق پارامترهای مختلف موجود ، تعرفه آن درج شده است